အထူးစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးအနေဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် စိုက်ပျိုးခြင်း လုပ်ငန်းများ (စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး)

စဉ်

ခရိုင်/မြို့နယ်

စိုက်ခင်းအမျိုးအစား/ တည်နေရာ

စိုက်ပျိုးခြင်း(ပင်)

ဩဂုတ်

ရှင်ပင် (%)

စိုက်ပျိုးပင်

ရှင်ပင်

 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင်ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများ

ယင်းမာပင်/ ယင်းမာပင်

ဖိုလ်ဝင်တောင်ကြိုးဝိုင်း                     (ကွက်လပ်ဖြည့်)

၂၀၀၀

၁၉၂၃

၉၆.၁၅

မုံရွာ/ဘုတလင်

လေးမြေတောရကြိုးပြင်ကာ ကွယ်တော(ကွက်လပ်ဖြည့်)

၁၀၀၀

၉၆၇

၉၆.၇၀

စစ်ကိုင်း/စစ်ကိုင်း

မန်ကျီးဖြူရေလွှဲဆည် (တစ်အုပ်တစ်မ)

၁၅၀၀၀

၁၃၅၃၇

၉၀.၂၅

စစ်ကိုင်း/မြောင်

ဆင်ဂေါင်းတောင်

၁၂၅

၁၂၀

၉၆.၀၀

စစ်ကိုင်း/မြောင်

မြောင်-ပရိမ္မလမ်းဘေး ဝဲယာ

၂၀၀

၂၀၀

၁၀၀

 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာနှစ်ပေါင်း

၁၈၃၂၅

၁၆၇၄၇

၉၁.၃၇

 

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင်ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများ

ယင်းမာပင်

ကွက်လပ်ဖြည့် (ဖိုလ်ဝင်တောင်)

၁၀၀၀

၉၈၀

၉၈.၀

စစ်ကိုင်း

ပတ္တမြားတောင်နှင့်    ဝါးချက်ကြား

၁၅၀၀

၁၄၀၁

၉၃.၄

စစ်ကိုင်း

ပတ္တမြားတောင်နှင့်ဝါးချက်ကြား ကွန်တိုဘောင်(၂၅)ခု

၁၂၅

၁၂၀

၉၆.၀

မြောင်

ကွန်တိုဘောင်(၂၅)ခု  (ဆင်ဂေါင်းတောင်)

၁၂၅

၁၂၅

၁၀၀

ဝက်လက်

ရွှေဘို-မန္တလေး လမ်းဘေးဝဲယာ

၅၀၀

၅၀၀

၁၀၀

ဝက်လက်

ပျူမြို့ဟောင်း၊ဟန်လင်း (ကွက်လပ်ဖြည့်)

၃၀၀၀

၃၀၀၀

၁၀၀

 

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ်ပေါင်း

၆၂၅၀

၆၁၂၆

၉၈.၀

 

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင်ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများ

စစ်ကိုင်း/မြောင်

ကွက်လပ်ဖြည့်(ဆင်ဂေါင်းတောင်)

၁၂၃၀

၁၁၆၄

၉၄.၆

ယင်းမာပင်/

ယင်းမာပင်

ဖိုလ်ဝင်တောင်(ကွက်လပ်ဖြည့်)

၁၀၀၀

၉၂၂

၉၂.၂

ရွှေဘို/ ဝက်လက်

ဝက်လက်-သစ်ဆိမ့်ကြီး

၁၅၀၀

၁၄၅၀

၉၆.၇

ရွှေဘို/ ဝက်လက်

ဝက်လက်- ရှိမ္မကားလမ်း

၁၀၀၀

၉၅၁

၉၅.၁

ရွှေဘို/ ခင်ဦး

ခင်ဦး-သင်ပေါင်းလမ်း

၁၀၀၀

၉၀၁

၉၀.၁

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ်ပေါင်း

၅၇၃၀

၅၃၈၈

၉၄.၀