တန့်ကြည်တောင်စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးလုပ်ငန်း (မကွေးတိုင်းဒေသကြီး)

နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲအဆင့်ဆင့်၏ လမ်းညွှန်ချက်အရ မကွေးတိုင်း ဒေသကြီး၊ ပခုက္ကူခရိုင်၊ ပခုက္ကူမြို့နယ်တွင် တည်ရှိသောတန့်ကြည်တောင် ကာကွယ် တော ဧရိယာ အတွင်း တောကျဲပါး တောပျက် ဖြစ်နေသည့်ဧရိယာဧက (၂၀၀၀)ကို၂၀၀၉-၂၀၁၀ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာနှစ် အထိ(၁)နှစ် လျှင်(၄၀၀)ဧကနှုန်းဖြင့်(၅)နှစ် စီမံကိန်းချမှတ်၍ တန့်ကြည်တောင် စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး အတွက်သစ်တောစိုက်ခင်း(၂၀၀၀)ဧကကို တည်ထောင် စိုက်ပျိုးပြီးဖြစ် ပါသည်။

ထိုသို့စီမံကိန်းများချမှတ်၍ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်အပြင် ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာနှစ် မှစတင်၍ အထူးစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးလုပ်ငန်းများကို ဖြည့်စွက် စိုက်ပျိုး ခဲ့ရာ   ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ  အောက်ပါ အတိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်-

စဉ်

ခရိုင်/ မြို့နယ်

စိုက်ခင်းအမျိုးအစား/တည်နေရာ

စိုက်ပျိုးခြင်း(ပင်)

လျာထား

ရှင်ပင်

ရှင်ပင် (%)

၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများ

ပခုက္ကူ

တန့်ကြည်တောင်

အရှေ့ဘက်ခြမ်း (ကွက်လပ်ဖြည့်)

၁၀၀၀၀

၉၃၀၀

၉၃.၀

ပခုက္ကူ

ရေနံမြေစမ်းသပ်

မြေနေရာ(တစ်အုပ်တစ်မ)

၅၀၀

၄၁၅

၈၃.၀

ပခုက္ကူ

တန့်ကြည်တောင်အနောက်ဘက်ခြမ်း (ကွက်လပ်ဖြည့်)

၂၀၀

၁၆၆

၈၃.၀

ပခုက္ကူ

တန့်ကြည်တောင်(ကွန်တိုမြောင်း)

၁၂၅

၁၀၅

၈၄.၀

ပခုက္ကူ

တန့်ကြည်တောင်(တမာကုန်း)

၅၀၀

၄၇၀

၉၄.၀

ပခုက္ကူ

တန့်ကြည်တောင်

(လမ်းဘေးဝဲယာညောင်ပင်)

၃၀

၃၀

၁၀၀

 

 

၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘဏ္ဍာနှစ်ပေါင်း

၁၁၃၅၅

၁၀၄၈၆

၉၂.၃

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများ

ပခုက္ကူ

တန့်ကြည်တောင်အရှေ့ဘက်ခြမ်း (ကွက်လပ်ဖြည့်)

၁၀၁၀၀

၉၇၂၆

၉၆.၃

ပခုက္ကူ

တန့်ကြည်တောင်အရှေ့ဘက်ခြမ်း (ကွန်တိုဘောင်)

၁၂၅

၁၂၅

၁၀၀

 

 

၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘဏ္ဍာနှစ်ပေါင်း

၁၀၂၂၅

၉၈၅၁

၉၆.၃

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများ

ပခုက္ကူ

တန့်ကြည်တောင်

အရှေ့ဘက်ခြမ်း (ကွက်လပ်ဖြည့်)

၁၀၀၀၀

၈၈၉၆

၈၈.၉

ပခုက္ကူ

တန့်ကြည်တောင် တမာကုန်း (ကွက်လပ်ဖြည့်)

၅၀၀

၄၅၅

၉၁.၀

ပခုက္ကူ

တန့်ကြည်တောင်(ကွန်တိုမြောင်း)

၁၂၅

၁၂၅

၁၀၀

 

 

၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ်ပေါင်း

၁၀၆၂၅

၉၄၇၆

၈၉.၂

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ်တွင် ဆောင်ရွက်သည့်လုပ်ငန်းများ

ပခုက္ကူ/ ပခုက္ကူ

တန့်ကြည်တောင်တောက်တဲ့ကုန်းမြောက် ဘက်နှင့်အရှေ့ဘက် တောင်ခြေကွက်လပ်ဖြည့်

၁၀၀၀၀

၉၆၁၀

၉၆.၁

ပခုက္ကူ/ ပခုက္ကူ

တန့်ကြည်တောင်ဖောင်ရှည်ချောင်

တွင် ကွန်တိုဘောင် စိုက်ပျိုးရန်

၁၂၅

၁၂၅

၁၀၀

 

 

၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ်ပေါင်း

၁၀၁၂၅

၉၇၃၅

၉၆.၂

 

 

စုစုပေါင်း

၄၂၃၃၀

၃၉၅၄၈

၉၃.၄