Dry Zone Sample Page

  • Home
  • /
  • Dry Zone Sample Page

အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန၊ စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီသို့ စီမံခန့်ခွဲရေးဌာနမှ တင်ပြသည့်အမှာစာ

အကြောင်းအရာ။       ၂၀၁၉၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းများဆိုင်ရာ အိတ်ဖွင့် တင်ဒါ တင်သွင်းထားသည့် ကုမ္ပဏီများ၏ Technical Proposal ဖွင့်ဖောက် စစ်ဆေးဆောင်ရွက်မှု တင်ပြခြင်း

တင်ပြချက်

၁။                     အပူပိုင်းဒေသစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန၊ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာနှစ်၊ တည်ဆောက် ခြင်းလုပ်ငန်းများဆိုင်ရာ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ တင်သွင်းထားသည့် ကုမ္ပဏီများ၏ Technical Proposal များ ဖွင့်ဖောက်စစ်ဆေးအမှတ်ပေးခြင်းကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ(၂၂)ရက်နေ့ (၀၉:၀၀) နာရီ အချိန်တွင် တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့် စိစစ်ရေးကော်မတီ ၊ ကြမ်းခင်းဈေးတွက်ချက်ရေးကော်မတီ၊ အရည်အသွေးစစ်ဆေးရေးနှင့် လက်ခံရေးကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု အခြေအနေနှင့် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုနိုင်ပါရန် တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါသည်။

စဉ် လုပ်ငန်းအမျိုးအမည် တင်ဒါတင်သွင်းသည့်ကုမ္ပဏီ
(က) သင်တန်းကျောင်းနှင့်အဆောင်(၁၀၀’ x ၄၀’ x ၃၀’) + (၂၀’ x ၂၀’) RC(၂-ထပ်) ဆောက်လုပ် ခြင်းလုပ်ငန်း
၁။ P.Z.M.T Co., Ltd
၂။ D3 Construction Co., Ltd
၃။ Lwin Kyaw Co., Ltd
(ခ) ချောက်မြို့နယ်၊ ရွှေပုံတောင် အထူးစိမ်းလန်း စိုပြည်ရေးဧရိယာ အပြင်စည်းနည်မြေအတွက် ရေရရှိရေးဆောင်ရွက်ခြင်းလုပ်ငန်း
၁။ Energy World Co., Ltd
၂။ WELL–DONE Engineering Co., Ltd
၃။ Thar Tun Aung (THTA) Group Co., Ltd
၄။ Brilliant Active Engineering Co., Ltd
(ဂ) ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း (၂၇၉’ x ၁၂’ x ၆”)
၁။ D3 Construction Co., Ltd
(ဃ) အုတ်တံတိုင်းခြံစည်းရိုးကာရန်ခြင်း
၁။ D3 Construction Co., Ltd
Dryzone