ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း

  • Home
  • /
  • ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်း

၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘဏ္ဍာနှစ် (၂၀၂၀ခုနှစ်မိုးရာသီ)တွင် မြို့နယ်အလိုက် ဆောင်ရွက် မည့် စာရင်း

စဉ်


ခရိုင်/ မြို့နယ်


ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး သစ်ပင်စိုက်ပျိုးခြင်း(ပင်)


စုစုပေါင်း


ဘက်စုံသုံး
စိုက်ခင်း
()ဧက


တစ်အိမ် ထောင်


သစ်မာ(၂၀)ပင်


တစ်အိမ် ထောင်


ကျွန်း()ပင်


ပြည်သူ


ဗဟိုပြု‌ရွှေဘို


၆၀၀


၃၅၂၀


၅၂၈


၁၀၀၀


၅၆၄၈ခင်ဦး


၆၀၀


၃၉၀၀


၅၈၅


၁၀၀၀


၆၀၈၅ဝက်လက်


၆၀၀


၃၃၀၀


၄၉၅


၁၀၀၀


၅၃၉၅ဒီပဲယင်း


၆၀၀


၃၃၄၀


၅၀၁


-


၄၄၄၁ကန့်ဘလူ


၆၀၀


၂၉၀၀


၄၃၅


-


၃၉၃၅‌ရေဦး


၆၀၀


၃၅၈၀


၅၃၇


၁၀၀၀


၅၇၁၇တန့်ဆည်


၆၀၀


၃၂၀၀


၄၈၀


၁၀၀၀


၅၂၈၀


‌ရွှေဘိုခရိုင်


၄၂၀၀


၂၃၇၄၀


၃၅၆၁


၅၀၀၀


၃၆၅၀၁မုံရွာ


၆၀၀


၃၀၀၀


၄၆၈


၁၅၀၀


၅၅၆၈‌ချောင်းဦး


၆၀၀ 


၄၂၈၀


၆၄၂


၁၅၀၀


၆၄၂၂


၁၀


ဘုတလင်


၆၀၀


၄၀၀၀


၆၉၀


-


၅၂၉၀


၁၁


အရာတော်


၆၀၀


၃၀၀၀


၄၀၃


၅၀၀


၄၅၀၃


မုံရွာခရိုင်


၂၄၀၀


၁၄၂၈၀


၂၂၀၃


၃၅၀၀


၂၂၃၈၃


၁၂


ဆားလင်းကြီး


၆၀၀


၃၃၀၀


၄၅၅


၁၀၀၀


၅၃၅၅


၁၃


ယင်းမာပင်


၆၀၀


၄၀၀၀


၄၄၈


-


၅၀၄၈


၁၄


ပုလဲ


၆၀၀


၃၅၀၀


၆၇၅


-


၄၇၇၅


ယင်းမာပင် ခရိုင်


၁၈၀၀


၁၀၈၀၀


၁၅၇၈


၁၀၀၀


၁၅၁၇၈


၁၅


စစ်ကိုင်း


၆၀၀


၄၀၀၀


၆၀၀


၁၀၀၀


၆၂၀၀


၁၆


မြင်းမူ


၆၀၀


၂၃၀၀


၃၄၅


၁၀၀၀


၄၂၄၅


၁၇


မြောင်


၆၀၀


၄၀၀၀


၅၀၀


၁၀၀၀


၆၁၀၀


စစ်ကိုင်းခရိုင်


၁၈၀၀


၁၀၃၀၀


၁၄၄၅


၃၀၀၀


၁၆၅၄၅


တိုင်းဒေသကြီးပေါင်း


၁၀၂၀၀


၅၉၁၂၀


၈၇၈၇


၁၂၅၀၀


၉၀၆၀၇


၁၈


‌ပေါက်


၆၀၀


၃၅၈၀


၅၃၇


-


၄၇၁၇


၁၉


မြိုင်


၆၀၀


၃၈၆၀


၅၇၉


-


၅၀၃၉


၂၀


‌ရေစကြို


၆၀၀


၄၂၀၀


၆၃၀


-


၅၄၃၀


၂၁


ပခုက္ကူ


၆၀၀


၁၅၆၀


၂၃၄


-


၂၃၄၉


၂၂


ဆိပ်ဖြူ


၆၀၀


၅၀၄၀


၇၅၆


၄၀၀၀


၁၀၃၉၆


ပခုက္ကူခရိုင်


၃၀၀၀


၁၈၂၄၀


၂၇၃၆


၄၀၀၀


၂၇၉၇၆


၂၃


‌ချောက်


၆၀၀


၄၄၀၀


၆၆၀


-


၅၆၆၀


၂၄


ရေနံချောင်း


၆၀၀


၂၈၂၀


၄၂၃


-


၃၈၄၃


၂၅


နတ်မောက်


၆၀၀


၂၄၈၀


၃၇၂


၁၀၀၀


၄၄၅၂


၂၆


မြို့သစ်


၆၀၀


၃၄၀၀


၅၁၀


၁၀၀၀


၅၅၁၀


၂၇


‌တောင်တွင်းကြီး


၆၀၀


၃၉၂၀


၅၈၈


၁၀၀၀


၆၁၀၈


၂၈


မကွေး


၆၀၀


၃၆၈၀


၅၅၂


၁၀၀၀


၅၈၃၂


မကွေးခရိုင်


၃၆၀၀


၂၀၇၀၀


၃၁၀၅


၁၀၀၀


၂၈၄၀၅


၂၉


စလင်း


၆၀၀


၂၀၂၀


၃၀၃


၈၇၅


၃၇၉၈


၃၀


ပွင့်ဖြူ


၆၀၀


၂၆၄၀


၃၉၆


၈၇၅


၄၅၁၁


၃၁


မင်းဘူး


၆၀၀


၂၄၀၀


၃၆၀


၈၇၅


၄၂၃၅


၃၂


ငဖဲ


၆၀၀


၂၄၀၀


၃၆၀


၈၇၅


၄၂၃၅


မင်းဘူးခရိုင်


၂၄၀၀


၉၄၆၀


၁၄၁၉


၃၅၀၀


၁၆၇၇၉


၃၃


မင်းလှ


၆၀၀


၁၄၀၀


၂၁၀


-


၂၂၁၀


၃၄


ဆင်ပေါင်ဝဲ


၆၀၀


၂၂၀၀


၃၃၀


-


၃၁၃၀


၃၅


‌အောင်လံ


၆၀၀


၁၈၀၀


၂၇၀


၁၅၀၀


၄၁၇၀


၃၆


သရက်


၆၀၀


၂၁၄၀


၃၂၁


၁၀၀၀


၄၀၆၁


၃၇


မင်းတုန်း


၆၀၀


၁၈၀၀


၂၇၀


 


၂၆၇၀


၃၈


ကံမ


၆၀၀


၁၅၄၀


၂၃၁


၁၀၀၀


၃၃၇၁


သရက်ခရိုင်


၃၆၀၀


၁၀၈၈၀


၁၆၃၂


၃၅၀၀


၁၉၆၁၂


တိုင်းဒေသကြီးပေါင်း


၁၂၆၀၀


၅၉၂၈၀


၈၈၉၂


၁၅၀၀၀


၉၅၇၇၂


၃၉


‌ကျောက်ဆည်


၆၈၀


၃၂၀၀


၄၈၀


၁၀၀၀


၅၃၆၀


၄၀


မြစ်သား


၆၈၀


၃၂၀၀


၄၈၀


၁၀၀၀


၅၃၆၀


၄၁


တံတာဦး


၆၈၀


၃၁၀၀


၄၆၅


၁၀၀၀


၅၂၄၅


ကျောက်ဆည်ခရိုင်


၂၀၄၀


၉၅၀၀


၁၄၂၅


၃၀၀၀


၁၅၉၆၅


၄၂


မြင်းခြံ


၆၈၀


၃၂၀၀


၄၈၀


၁၀၀၀


၅၃၆၀


၄၃


နွားထိုးကြီး


၆၈၀


၃၂၀၀


၄၈၀


၁၀၀၀


၅၃၆၀


၄၄


‌တောင်သာ


၆၈၀


၃၂၀၀


၄၈၀


၁၀၀၀


၅၃၆၀


၄၅


ငါန်းဇွန်


၆၈၀


၃၂၀၀


၄၈၀


၁၀၀၀


၅၃၆၀


မြင်းခြံခရိုင်


၂၇၂၀


၁၂၈၀၀


၁၉၂၀


၄၀၀၀


၂၁၄၄၀


၄၆


ကျောက်ပန်းတောင်း


၆၈၀


၃၂၀၀


၄၈၀


၁၀၀၀


၅၃၆၀


၄၇


‌ညောင်ဦး


၆၈၀


၃၂၀၀


၄၈၀


၁၀၀၀


၅၃၆၀


ညောင်ဦးခရိုင်


၁၃၆၀


၆၄၀၀


၉၆၀


၂၀၀၀


၁၀၇၂၀


၄၈


မိတ္ထီလာ


၆၈၀


၃၂၀၀


၄၈၀


၁၀၀၀


၅၃၆၀


၄၉


သာစည်


၆၈၀


၃၂၀၀


၄၈၀


၁၀၀၀


၅၃၆၀


၅၀


ဝမ်းတွင်း


၆၈၀


၃၂၀၀


၄၈၀


၁၀၀၀


၅၃၆၀


၅၁


မလှိုင်


၆၈၀


၃၂၀၀


၄၈၀


၁၀၀၀


၅၃၆၀


မိတ္ထီလာခရိုင်


၂၇၂၀


၁၂၈၀၀


၁၉၂၀


၄၀၀၀


၂၁၄၄၀


၅၂


ရမည်းသင်း


၆၈၀


၃၂၀၀


၄၈၀


၁၀၀၀


၅၃၆၀


၅၃


‌ပျော်ဘွယ်


၆၈၀


၃၁၆၀


၄၇၄


၁၀၀၀


၅၃၁၄


ရမည်းသင်း ခရိုင်


၁၃၆၀


၆၃၆၀


၉၅၄


၂၀၀၀


၁၀၆၇၄


တိုင်းဒေသကြီးပေါင်း


၁၀၂၀၀


၄၇၈၆၀


၇၁၇၉


၁၅၀၀၀


၈၀၂၃၉


စိမ်း/စိုပေါင်း


၃၃၀၀၀


၁၆၆၂၆၀


၂၄၈၅၈


၄၂၅၀၀


၂၆၆၆၁၈


Dryzone