အထွေထွေ

အပူပိုင်းဒေသ စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးဦးစီးဌာန (စစ်ကိုင်း၊ မကွေး၊ မန္တလေး) တိုင်းဒေသကြီး များ အတွင်းရှိ၊ မြို့နယ်များတွင် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ မိုးရာသီတွင် တည်ထောင်မည့် စိုက်ခင်းများအတွင်း ထားရှိသော မိုးရေချိန်တိုင်း ကိရိယာများမှ ရရှိည့် မိုးရွာသွန်းမှုနှင့် မြို့ပေါ် မိုးဇလစခန်းများရှိ မိုးရွာသွန်းမှု (၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ မတ်လကုန်ထိ) နှိုင်းယှဉ်ချက်နှင့် စိုက်ခင်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ တိုးတက်မှု အချက်အလက်များ ကို ​အောက်ပါအတိုင်း ဖော်ပြအပ်ပါသည်-

(က)    မိုးရွာသွန်းမှုအခြေအနေ

(ခ)     အပူချိန်မှတ်တမ်းအခြေအနေ

(ဂ)     မြေအမျိုးအစားများ

(ဃ)    စိုက်ခင်းလုပ်ငန်းအချိန်ဇယား

(င)     စိုက်ခင်းအမျိုးအစားအလိုက်သတ်မှတ်သစ်မျိုးများ

(စ)     စိုက်ခင်းအမျိုးအစားအလိုက် သတ်မှတ်ကျင်းအရွယ်အစား

(ဆ)    အမြဲတမ်းပျိုးဥယျာဉ်စာရင်း

Dryzone