စိုက်ခင်းအမျိုးအစားအလိုက်သတ်မှတ်သစ်မျိုးများ

  • Home
  • /
  • စိုက်ခင်းအမျိုးအစားအလိုက်သတ်မှတ်သစ်မျိုးများ

စိုက်ခင်းအမျိုးအစားအလိုက်သတ်မှတ်သစ်မျိုးများ

ကျေးရွာသုံးစိုက်ခင်း

ယူကလစ်၊ရှား၊ကန္တာစိမ်း၊ မြန်မာကုက္ကို၊ မယ်ဇလီ၊ ဒဟတ်၊ယင်းမာ၊သန်း၊စစ်၊ရုံး


ရေဝေရေလဲစိုက်ခင်း

ယူကလစ်၊ ရှား၊ကန္တာစိမ်း၊ မြန်မာကုက္ကို၊မန်ကျည်း ၊တမာ၊ ထနောင်း၊မယ်ဇလီ၊ ယင်းမာ၊ဖျောက်ဆိပ်၊စစ်၊ရုံး


တောင်တန်းစိုက်ခင်း

ယူကလစ်၊ ရှား၊ကန္တာစိမ်း၊ မြန်မာကုက္ကို၊မန်ကျည်း ၊တမာ၊ ထနောင်း၊မယ်ဇလီ၊ ဒဟ


တ်၊ယင်းမာ၊ဖျောက်ဆိပ်၊စစ်၊ရုံး၊သန်း


အခြားစိုက်ခင်း

ယူကလစ်၊ ရှား၊ကဗွီး၊ကုလား/မြန်မာကုက္ကို၊ မန်ကျည်း၊ ဆူးဖြူ မယ်ဇလီ၊ငုစပ်၊ ပေါက်ပန်းဖြူ၊သပြေ၊တမာ၊ယင်းမာ၊ဖျောက်ဆိပ်

Dryzone