စိုက်ခင်းအမျိုးအစားအလိုက် သတ်မှတ်ကျင်းအရွယ်အစား

  • Home
  • /
  • စိုက်ခင်းအမျိုးအစားအလိုက် သတ်မှတ်ကျင်းအရွယ်အစား

စိုက်ခင်းအမျိုးအစားအလိုက် သတ်မှတ်ကျင်းအရွယ်အစား

စဉ်

စိုက်ခင်းအမျိုးအစား

ကျင်းအရွယ်အစား

ကျေးရွာသုံး

(က)တောင်စောင်း

(ခ)  မြေပြန့်

 

(၄’x၁½‘x၁½‘)+(၁’x၁’x၁’)

(၃’x ၃’x ၁’)   +(၁’x၁’x၁’)​

ရေဝေရေလဲ/တောင်တန်း

(က)ဝက်ခေါင်းထိုးစနစ်

 

(၄’x၁½‘x၁½‘)+(၁’x၁’x၁’)

အခြား

(က) မြေပြန့်

 

(၃’x ၃’x ၁’) +(၁’x၁’x၁’)

Dryzone