၁၉၉၇-၁၉၉၈ မှ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ စွမ်းအားမြှင့်မီးဖိုဖြန့်ဖြူးခြင်း ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု (လုံး)

  • Home
  • /
  • ၁၉၉၇-၁၉၉၈ မှ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ စွမ်းအားမြှင့်မီးဖိုဖြန့်ဖြူးခြင်း ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု (လုံး)

စဉ်

ဘဏ္ဍာနှစ်

စစ်ကိုင်း

တိုင်းဒေသကြီး

မကွေး              တိုင်းဒေသကြီး

မန္တလေး တိုင်းဒေသကြီး

စိမ်း/စိုချုပ်

၁၉၉၇-၁၉၉၈

၆၂၅

၁၂၈၄၁

၂၆၉၅

၁၆၁၆၁

၁၉၉၈-၁၉၉၉

၁၈၇၂၀

၆၀၀၄၄

၁၄၇၁၄

၉၃၄၇၈

၁၉၉၉-၂၀၀၀

၁၂၈၃၅

၂၂၀၄၈

၁၂၇၇၈

၄၇၆၆၁

၂၀၀၀-၂၀၀၁

၁၇၁၆၇

၃၂၁၆၄

၁၈၁၁၂

၆၇၄၄၃

စီမံကိန်းအကြိုကာလ

၄၉၃၄၇

၁၂၇၀၉၇

၄၈၂၉၉

၂၂၄၇၄၃

၂၀၀၁-၂၀၀၂

၉၉၀၅

၂၅၈၂၆

၈၅၈၇

၄၄၃၁၈

၂၀၀၂-၂၀၀၃

၉၀၀၀

၁၃၅၉၁

၉၄၆၂

၃၂၀၅၃

၂၀၀၃-၂၀၀၄

၉၀၀၀

၁၁၆၉၄

၈၄၅၃

၂၉၁၄၇

၂၀၀၄-၂၀၀၅

၉၀၀၀

၁၂၀၅၅

၈၆၅၉

၂၉၇၁၄

၂၀၀၅-၂၀၀၆

၉၀၀၀

၁၃၄၁၈

၈၅၀၀

၃၀၉၁၈

ပထမငါးနှစ်ကာလ

၄၅၉၀၅

၇၆၅၈၄

၄၃၆၆၁

၁၆၆၁၅၀

၁၀

၂၀၀၆-၂၀၀၇

၁၈၀၀

၇၆၃၈

၂၆၁၆

၁၂၀၅၄

၁၁

၂၀၀၇-၂၀၀၈

၁၈၀၀

၇၃၁၀

၂၇၃၄

၁၁၈၄၄

၁၂

၂၀၀၈-၂၀၀၉

၁၈၀၀

၈၄၉၅

၂၄၄၁

၁၂၇၃၆

၁၃

၂၀၀၉-၂၀၁၀

၃၆၀၀

၆၂၈၁

၃၄၁၈

၁၃၂၉၉

၁၄

၂၀၁၀-၂၀၁၁

၂၉၉၄

၃၂၁၅

၁၆၈၆

၇၈၉၅

ဒုတိယငါးနှစ်ကာလ

၁၁၉၉၄

၃၂၉၃၉

၁၂၈၉၅

၅၇၈၂၈

၁၅

၂၀၁၁-၂၀၁၂

၃၂၅၉

၃၅၀၀

၂၆၆၀

၉၄၁၉

၁၆

၂၀၁၂-၂၀၁၃

၃၅၅၄

၃၆၁၅

၁၉၁၀၁

၂၆၂၇၀

၁၇

၂၀၁၃-၂၀၁၄

၃၆၂၁

၄၅၇၅

၃၁၆၅

၁၁၃၆၁

၁၈

၂၀၁၄-၂၀၁၅

၂၇၉၅

၃၉၈၅

၂၇၀၅

၉၄၈၅

၁၉

၂၀၁၅-၂၀၁၆

၅၁၅၅

၆၀၈၃

၄၄၄၀

၁၅၆၇၈

တတိယငါးနှစ် ကာလ

၁၈၃၈၄

၂၁၇၅၈

၃၂၀၇၁

၇၂၂၁၃

၂၀

၂၀၁၆-၂၀၁၇

၈၃၀၅

၁၀၀၀၁

၇၁၉၃

၂၅၄၉၉

၂၁

၂၀၁၇-၂၀၁၈

၁၁၁၇၄

၁၃၇၉၁

၉၈၀၆

၃၄၇၇၁

၂၂

၂၀၁၈ခုနှစ် ၆-လ

၄၁၆၀

၅၀၁၂

၃၈၁၅

၁၂၉၈၇

၂၃

၂၀၁၈-၂၀၁၉

၁၂၀၅၆

၁၃၇၂၁

၁၀၂၂၅

၃၆၀၀၂

စတုတ္ထငါးနှစ်၏စတုတ္ထနှစ်ထိ

၃၅၆၉၅

၄၂၅၂၅

၃၁၀၃၉

၁၀၉၂၅၉

စုစုပေါင်း

၁၆၁၃၂၅

၃၀၀၉၀၃

၁၆၇၉၆၅

၆၃၀၁၉၃

မှတ်ချက်။             တပ်ကုန်းမြို့နယ်တွင် ၁၉၉၇-၁၉၉၈ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘဏ္ဍာနှစ်ထိ ဖြန့်ဖြူး ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်  စွမ်းအားမြှင့်မီးဖို        ( ၁၁,၀၅၉) လုံးအား ထုတ်နှုတ် ဖေါ်ပြ ထားပါသည်။

Dryzone