လူထုပညာပေးဟောပြောပွဲနှင့် တိုးချဲ့ ပညာပေးစခန်း ဖွင့်လှစ် ပြသခြင်း လျာထားချက်နှင့် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုစာရင်းချုပ် (၃၁-၃-၂၀၂၀)ရက်နေ့ထိ

  • Home
  • /
  • လူထုပညာပေးဟောပြောပွဲနှင့် တိုးချဲ့ ပညာပေးစခန်း ဖွင့်လှစ် ပြသခြင်း လျာထားချက်နှင့် ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုစာရင်းချုပ် (၃၁-၃-၂၀၂၀)ရက်နေ့ထိ

စဉ်

တိုင်း ဒေသ ကြီး

လူထုပညာပေးဟော ပြောခြင်း(အကြိမ်)

တိုးချဲ့ပညာပေးစခန်း ဖွင့်လှစ်ဟော ပြောခြင်း(ကြိမ်)

လျာထား

ပြီးစီး

လျာထား

ပြီးစီး

စစ်ကိုင်း

၆၃၄

၂၉၀

၄၈

၂၁

မကွေး

၇၈၆

၃၆၆

၄၈

၂၂

မန္တလေး

၅၅၈

၂၅၉

၄၈

၂၀

စိမ်း/စိုပေါင်း

၁၉၇၈

၉၁၅

၁၄၄

၆၃

ပြီးစီးမှုရာနှုန်း

၄၆.၂၆ %

၄၃.၇၅%

 

Dryzone