ရွှေပုံတောင်စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးလုပ်ငန်း (မကွေးတိုင်းဒေသကြီး)

 

(၁) ရွှေပုံတောင်စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးလုပ်ငန်း

(က)ရွှေပုံတောင်စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးအတွက် တမာစိုက်ခင်း တည်ထောင်ခြင်း လုပ်ငန်းများကို ၂၀၀၀-၂၀၀၁ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ရာ ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ အောက်ပါအတိုင်း အကောင်အထည်ဖေါ် ဆောင်ရွက် ခဲ့ပါသည်-

            ၂၀၀၀-၂၀၀၁                   -           ၆၅၀

            ၂၀၀၁-၂၀၀၂                    -           ၉၅၀

            ၂၀၀၆-၂၀၀၇                   -           ၅၅၀     

            ၂၀၀၇-၂၀၀၈                   -           ၉၀၀     

            ၂၀၀၈-၂၀၀၉                   -           ၂၀၀

            ၂၀၀၉-၂၀၁၀                   -           ၂၀၀     

            ၂၀၁၀-၂၀၁၁                   -           ၂၀၀

            ၂၀၁၁-၂၀၁၂                    -           ၁၅၀

            ၂၀၁၂-၂၀၁၃                    -             ၅၀

                            စုစုပေါင်း        -        ၃၈၅၀  ဧက      

 

(ခ)ရွှေပုံတောင်ဒေသ စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးအတွက် ကွက်လပ်ဖြည့် စိုက်ပျိုးခြင်းနှင့် မြစ်ရေ သွယ်တန်းနိုင်သည့် ဒေသများအတွင်း တမာပင်ကြီးများ ဖြည့်စွက် စိုက်ပျိုးခြင်း လုပ်ငန်းကို  ၂၀၁၀-၂၀၁၁ ဘဏ္ဍာနှစ်မှ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘဏ္ဍာနှစ်အထိ အောက်ပါ အတိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါ သည်-

စဉ်

ဆောင်ရွက် သည့် နှစ်

အကြောင်းအရာ

အရေအတွက်

တည်နေရာ

၂၀၁၀-၁၁

ကွက်လပ်ဖြည့်

၆၀၀၀၀

၂၀၀၆-၀၇ စိုက်ခင်း (၅၅၀)ဧက အတွင်း

 

 

ပေါင်း

၆၀၀၀၀

 

၂၀၁၁-၁၂

ကွက်လပ်ဖြည့်

၃၀၀၀၀

 ၂၀၀၆-၀၇ စိုက်ခင်း (၅၅၀)ဧက အတွင်း

 

 

 

၃၀၀၀၀

၂၀၀၇-၀၈ စိုက်ခင်း(၉၀၀)ဧက အတွင်း

 

 

ဖြည့်စွက်

၁၅၀၀၀

ရွှေပုံတောင်အတွင်းစည်းနှင့်ပင်မ နယ်မြေ

 

 

ဖြည့်စွက်

၄၅၀

ရွှေပုံတောင်ပင် မကုန်း

 

 

ပေါင်း

၇၅၄၅၀

 

၂၀၁၂-၁၃

ကွက်လပ်ဖြည့်

၅၉၅၃၈

၂၀၀၀ခုနှစ်ရွှေပုံတောင်တမာစိုက်ခင်း (၆၅၀)ဧကအတွင်း

 

 

ဖြည့်စွက်

၄၄၂၅

ရွှေပုံတောင်နယ်မြေ အတွင်း

 

 

ပေါင်း

၆၃၉၆၃

 

၂၀၁၃-၁၄

ကွက်လပ်ဖြည့်

၃၀၀၀၀

၂၀၀၆-၀၇စိုက်ခင်း(၅၅၀)ဧက အတွင်း

 

 

ဖြည့်စွက်

၁၂၀

ရွှေပုံတောင်B1ကုန်းအောက်ခြေ မြေပြန့်

 

 

ဖြည့်စွက်

၅၀

ရွှေပုံတောင်A3,A4 ကုန်းအောက်ခြေ မြေပြန့်

 

 

ဖြည့်စွက်

၂၆၉

ရွှေပုံတောင်B1,A2, A4 ကုန်း အောက်ခြေ မြေပြန့်

 

 

ပေါင်း

၃၀၄၃၉

 

၂၀၁၄-၁၅

ကွက်လပ်ဖြည့်

၁၀၀၀၀

ရွှေပုံတောင်

 

 

ဖြည့်စွတ်

၂၃၁

ရွှေပုံတောင်

 

 

ဖြည့်စွတ်

၆၅

(မိမိအစီအစဉ် )ရွှေပုံတောင်

 

 

ပေါင်း

၁၀၂၉၆

 

၂၀၁၅-၁၆

ကွက်လပ်ဖြည့်

၃၀၈၇၀

ရွှေပုံတောင်

 

 

ဖြည့်စွတ်

အပင်ကြီး

၆၀၀

ရွှေပုံတောင်

 

 

ပေါင်း

၃၁၄၇၀

 

 

 

စုစုပေါင်း

၂၇၁၆၁၈