၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘဏ္ဍာနှစ်(၂၀၂၀ခုနှစ် မိုးရာသီ)တွင် စိုက်ပျိုးမည့် အထူးစိမ်းလန်းစိုပြည်ရေး လုပ်ငန်း များ၏ အကြိုလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုအခြေအနေ (၃၁-၃-၂၀၂၀) ရက်နေ့အထိ

စဉ်

တိုင်း ဒေသကြီး

စိုက်ပျိုး ပင်

ပြီးစီးမှုအခြေအနေ(ပင်)

ပန္နက်ရိုက်

ကျင်းတူး

ကျင်းဖို့ခြင်း

ပြီးစီး

ရာနှုန်း

ပြီးစီး

ရာနှုန်း

ပြီးစီး

ရာနှုန်း

စစ်ကိုင်း

၅၀၁၂၅

၅၀၁၂၅

၁၀၀%

၅၀၁၂၅

၁၀၀%

၅၀၁၂၅

၁၀၀%

မကွေး

၁၂၄၄၂၅

၁၂၂၄၂၅

၁၀၀%

၁၂၄၄၂၅

၁၀၀%

၁၂၄၄၂၅

၁၀၀%

မန္တလေး

၉၁၆၂၅

၉၁၆၂၅

၁၀၀%

၉၁၆၂၅

၁၀၀%

၉၁၆၂၅

၁၀၀%

စိမ်း/စိုချုပ်

၂၆၆၁၇၅

၂၆၆၁၇၅

၁၀၀%

၂၆၆၁၇၅

၁၀၀%

၂၆၆၁၇၅

၁၀၀%