၂၀၁၉-၂၀၂၀ဘဏ္ဍာနှစ် (၂၀၂၀ခုနှစ်မိုးရာသီ)တွင် ဆောင်ရွက်မည့်လုပ်ငန်း များ စာရင်းချုပ်

စဉ်

တိုင်းဒေသကြီး

ဘက်စုံသုံး (၁)ဧက (ပင်)

တစ်အိမ်ထောင် ကျွန်း(၃)ပင်

တစ်အိမ် ထောင် သစ်မာ(၂၀)ပင်

ပြည်သူ ဗဟိုပြု (ပင်)

စစ်ကိုင်း

၁၀၂၀၀

၈၇၈၇

၅၈၅၈၀

၁၂၅၀၀

မကွေး

၁၂၆၀၀

၈၈၉၂

၅၉၂၈၀

၁၅၀၀၀

မန္တလေး

၁၀၂၀၀

၇၁၇၉

၄၇၈၆၀

၁၅၀၀၀

စိမ်း/စိုပေါင်း

၃၃၀၀၀

၂၄၈၅၈

၁၆၅၇၂၀

၄၂၅၀၀